เมนูหลัก..
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
รู้จัก สช.
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร 
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์ฯ (ตาดีกา)
สถาบันกวดวิชา 
ข้อมูลกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

เครือข่าย สช.

  สช.จ.นราธิวาส

สช.อ.บาเจาะ

สช.อ.ยี่งอ

สช.อ.รือเสาะ

สช.อ.ศรีสาคร

สช.อ.ระแงะ

สช.อ.สุไหงโกลก

สช.อ.สุไหงปาดี

สช.อ.ตากใบ

สช.อ.แว้ง

สช.อ.สุคิริน

สช.อ.เจาะไอร้อง

สช.อ.จะแนะ
E-Office

Facebook

เว็บลิงค์.

 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 90 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  >> เอกสารแนบการรับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาต่อ (ทุนซีพีออลล์)
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 25/11/57
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินเบิกเพิ่มเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
-----------------------------------------------------------

  แบบคำขอมีบัตรรับรองโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส 
-----------------------------------------------------------

 

ประกาศ ปฏิทินปฎิบัติงานการจัดสอบฯ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2557  
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ - คำขอเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------
- คำขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ,
ส่งหลักฐานเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู ,
แจ้งประกาศกองทุนสงเคราะห์
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-----------------------------------------------------------

  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556)
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

 

ประกาศ การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  --ดาวน์โหลดโปรแกรมออก ปพ.1 ชุดใหม่-- 
-----------------------------------------------------------

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
------------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

     
 

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย >>เอกสารแนบ<<
---------------------------------------------------------------
 

  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯปีการศึกษา2558 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
>>เอกสารแนบ<<
---------------------------------------------------------------
    ขออนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
---------------------------------------------------------------
 

  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558
---------------------------------------------------------------
 

  การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อขอใช้งบกลาง
>>เอกสารแนบเพิ่มเติม<<
---------------------------------------------------------------
 

 

 

ขอเชิญประชุม เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษาเอกชน
----------------------------------------------------------------

 

  การโอนเงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ2557 --เฉพาะโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ,นิรินดรวิทยา,ดีนนียะห์ฯ,นราวิทย์อิสลาม--
----------------------------------------------------------------

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ --เฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6--
----------------------------------------------------------------

 

  สำรวจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ --เฉพาะโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา,นิรันดรวิทยา--
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อขอใช้งบกลาง 
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2557
----------------------------------------------------------------

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.

นายผะกรุรสี   อาแว

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.
นาฬิกา
มีนาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
เวลาละหมาด
เว็บลิงค์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส    


โทร./โทรสาร.073 - 511148     E-mail : socho_mnara@hotmail.com