เมนูหลัก..
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
รู้จัก สช.
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร 
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์ฯ (ตาดีกา)
สถาบันกวดวิชา 
ข้อมูลกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

เครือข่าย สช.

  สช.จ.นราธิวาส

สช.อ.บาเจาะ

สช.อ.ยี่งอ

สช.อ.รือเสาะ

สช.อ.ศรีสาคร

สช.อ.ระแงะ

สช.อ.สุไหงโกลก

สช.อ.สุไหงปาดี

สช.อ.ตากใบ

สช.อ.แว้ง

สช.อ.สุคิริน

สช.อ.เจาะไอร้อง

สช.อ.จะแนะ
E-Office

Facebook

เว็บลิงค์.

 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  ประกาศ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 และค่าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ การชี้แจงของ หัวหน้าคสช.ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ รายงานผลการส่ง "แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556" สังกัด สช.อำเภอเมืองนราธิวาส  (แก้ไขเมื่อวันที่ 15/7/57) 
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2556 (ชั้น ป.6,ม.3,ม.6) ฉบับจริง 3 ชุด (สำหรับจัดส่งให้ สช.จังหวัด สช.ส่วนกลาง และสพป.นธ.1) และฉบับสำเนา 1 ชุด (สำหรับ สช.อำเภอ) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ***หากไม่ส่งรายงานดังกล่าว จะถูกระงับการสั่งซื้อแบบพิมพ์ในครั้งต่อไป***
-----------------------------------------------------------

  ประชาสัมพันธ์ในห้วงเดือนรอมฎอน
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินค่าครองชีพ เดือนมกราคม-กันยายน 2556(ต่ำกว่า ป.ตรี) และเดือนมกราคม-กันยายน(วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 26/5/56 และเดือนตุลาคม-ธันวาคม(ป.ตรีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 27/5/57
-----------------------------------------------------------
ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9/06/57
-----------------------------------------------------------
ประกาศ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่ง อน.1 - อน.3 และคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ - คำขอเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------
- คำขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ,
ส่งหลักฐานเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู ,
แจ้งประกาศกองทุนสงเคราะห์
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-----------------------------------------------------------

  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556)
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

 

ประกาศ การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  --ดาวน์โหลดโปรแกรมออก ปพ.1 ชุดใหม่-- 
-----------------------------------------------------------

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
------------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

     
 

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดนราธิวาส --เฉพาะโรงเรียนเอกชนสามัญ--
----------------------------------------------------------------
 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------
 

  โครงการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา --เฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1--
----------------------------------------------------------------
    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
----------------------------------------------------------------
 

  การดำเนินการตามภารกิจปกป้องสถาบันของชาติ 
----------------------------------------------------------------
 

  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ในปีการศึกษา 2556 --เฉพาะโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์--
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2557
----------------------------------------------------------------
 

  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------
 

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(มหกรรมวิชาการ) ระดับอำเภอ ประจำปี 2557
>>ดาวน์โหลดคู่มือมหกรรมวิชาการ<<
----------------------------------------------------------------
 

  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน วุฒิต่ำกว่าป.ตรี ปีงบ 2557  
----------------------------------------------------------------
 

  การขอรับเครื่องหมายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (เฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม)
----------------------------------------------------------------

ยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557)
----------------------------------------------------------------
 

  มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
----------------------------------------------------------------
 

  ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ตามจ่ายจริง ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557)
----------------------------------------------------------------
 

  แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา โครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน”รอบที่เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 --เฉพาะโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ และอิสลามบูรพาฯ--
----------------------------------------------------------------
 

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนังสือการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐบาลไทย
----------------------------------------------------------------

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.

นายผะกรุรสี   อาแว

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.
นาฬิกา
สิงหาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
เวลาละหมาด
เว็บลิงค์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส    


โทร./โทรสาร.073 - 511148     E-mail : socho_mnara@hotmail.com