เมนูหลัก..
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
รู้จัก สช.
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร 
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์ฯ (ตาดีกา)
สถาบันกวดวิชา 
ข้อมูลกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

เครือข่าย สช.

  สช.จ.นราธิวาส

สช.อ.บาเจาะ

สช.อ.ยี่งอ

สช.อ.รือเสาะ

สช.อ.ศรีสาคร

สช.อ.ระแงะ

สช.อ.สุไหงโกลก

สช.อ.สุไหงปาดี

สช.อ.ตากใบ

สช.อ.แว้ง

สช.อ.สุคิริน

สช.อ.เจาะไอร้อง

สช.อ.จะแนะ
E-Office

Facebook

เว็บลิงค์.

 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

 

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 เมื่อวันที่ 8/4/57
**ขอให้โรงเรียนส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือน ครู ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ 2557 (บัดนี้จนถึง 10 เม.ย.2557)
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ กยศ.เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 เรียบร้อยแล้ว 26/3/57
**ขอให้โรงเรียนส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือน ครู ภายในวันที่ 5 เมษายน 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
-----------------------------------------------------------
  ประกาศ แจ้งเบิกเพิ่มเติมเงินเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน 
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว 25/3/57
-----------------------------------------------------------

  ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน เรื่องดีๆที่บ้านเรา ปี 2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ ตรวจสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
-----------------------------------------------------------


  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ดังนั้น โรงเรียนจะต้องดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี จาก 13,300 บาท เป็น 15,000 บาท ในระบบ PSIS ให้แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่ระบบจะทำการประมวลผล ภายในสิ้นเดือนนี้ ปล. ให้โรงเรียนปริ๊นหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู ออกมาก่อน ก่อนที่จะปรับเพิ่มเงินเดือนครู
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ โรงเรียนใดที่เข้า Mozilla Firefox ระบบ PSIS ไม่ได้ ขอให้โรงเรียนเข้าที่ Google Chrome และให้พิมพ์ www.psisapp.com เนื่องจากขณะนี้ สช.กำลังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ PSIS ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมกราคม 2557 และจะยกเลิก ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ใช้อยู่เดิม ดังนั้น โรงเรียนใดที่ไม่มี e-mail ของ gmail หรือ yahoo ขอให้ดำเนินการเข้าไปสมัคร E-mail ของ gmail หรือ yahoo แทน เพื่อนำไปใช้ในระบบ PSIS V.2
**ระบบ PSIS V.2 คาดว่าจะเริ่มใช้เดือนมีนาคม 2557**
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ - คำขอเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------
- คำขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ,
ส่งหลักฐานเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู ,
แจ้งประกาศกองทุนสงเคราะห์
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
-----------------------------------------------------------

  - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556)
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

  ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
-----------------------------------------------------------

 

ประกาศ การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  --ดาวน์โหลดโปรแกรมออก ปพ.1 ชุดใหม่-- 
-----------------------------------------------------------

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
------------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

     
 

  โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2557 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ส่งรายละเอียดทางอีเมลร.ร.)
----------------------------------------------------------------

รับสมัครครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
----------------------------------------------------------------
 

  ขอเชิญประชุม --เฉพาะโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)--
----------------------------------------------------------------
 

  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เรื่องใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับความจุ --เฉพาะโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ,สวนสวรรค์ฯ,บางนราฯ,ศรสมบูรณ์--
----------------------------------------------------------------
 

  การอบรมโครงการพัฒนาคูรภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 --เฉพาะโรงเรียนเอกชนสามัญ--
----------------------------------------------------------------
 

  การสรรหา พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
----------------------------------------------------------------
 

  การประกวดออกแบบสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เมืองนราธิวาส
----------------------------------------------------------------
 

  เชิญประชุมหารือแนวทางกิจกรรมค่าลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติด ตามโครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา ปี 2557 --เฉพาะโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ--
----------------------------------------------------------------
 

  การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
----------------------------------------------------------------

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.

นายผะกรุรสี   อาแว

ผอ.สช.อ.เมืองนธ.
นาฬิกา
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
เวลาละหมาด
เว็บลิงค์

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส    


โทร./โทรสาร.073 - 511148     E-mail : socho_mnara@hotmail.com