เมนูหลัก..
  หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
รู้จัก สช.
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร 
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเอกชนสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ศูนย์ฯ (ตาดีกา)
สถาบันกวดวิชา 
ข้อมูลกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

เครือข่าย สช.

  สช.จ.นราธิวาส

สช.อ.บาเจาะ

สช.อ.ยี่งอ

สช.อ.รือเสาะ

สช.อ.ศรีสาคร

สช.อ.ระแงะ

สช.อ.สุไหงโกลก

สช.อ.สุไหงปาดี

สช.อ.ตากใบ

สช.อ.แว้ง

สช.อ.สุคิริน

สช.อ.เจาะไอร้อง

สช.อ.จะแนะ
E-Office

Facebook

เว็บลิงค์.

 

 

หน่วยงานและสถานศึกษา
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส
รู้จัก สช.

การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชน

            ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ในเรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติให้จัดตั้งสำนัก งานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เป็นหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราช - บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีฐานะเป็นสำนักงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

            สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๕๑๑๑๔๘ ซึ่งได้รับอนุเคราะห์สถานที่ตั้ง จากนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายสุรชัย  ชวาลารัตน์ และได้มีพิธีเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมีนายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนสามัญและเอกชนสอนศาสนาในสังกัด ตัวแทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตัวแทนสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

   
วิสัยทัศน์
           การศึกษาเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน นำการศึกษาสู่สันติสุข
   
พันธกิจ 
             พัฒนาองค์กรและสถาบันศึกษาเอกชนเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน
 

           ส่งเสริม สนับสนุนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

             ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
             ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนสู่สันติสุข
   
อำนาจหน้าที่
            ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานศึกษาอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ ข้อ ๕ ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
          ดูแลรับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-15 (4988 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส    


โทร./โทรสาร.073 - 511148     E-mail : socho_mnara@hotmail.com